Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

آثار صوتی

سه تار : مهرداد ترابی

تنبک : سیاوش اکبری

1-      همایون

قسمتی از رنگ درویش خان ، در آمد و چهار مضراب چکاوک و چهار مضراب ، شوشتری ، تصنیف گیلکی و تصنیف قدیمی

2 – شهناز

تصنیف قدیمی ، قرچه و حزین ، چهار مضراب ، دوبیتی ، نغمه و گریلی

3 – سه گاه

پیش در آمد ، ضربی ، زابل و چهار مضراب ، قطعه 8 ضربی

4 – بیات ترک

قطعه 10/16 در آمد ، چهار مضراب ، دشستانی ، سارنگ و فرود

تصنیف و رنگ از مرتضی نی داوود


نمونه قطعه