Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

آلبوم چهارپاره

چهار پاره

سه تار : مهرداد ترابی

تنبک : سیاوش اکبری

1-      چهارگاه

·         دخترک ژولیده

·         درآمد

·         چهار مضراب چهارگاه

·         نغمه ، زابل و چهار مضراب زابل

·         مخالف ،  ضربی مخالف

·         چهار پاره

2-      عراق و قرایی

·         پیش در آمد

·         عراق ، آشور و حزین

·         چهار مضراب عراق

·         قرایی و رهاب

·         دو ضربی (اقتباس از رنگ حربی)

3-      ابوعطا

·         درآمد (مثنوی)

·         پیش درآمد از رضا محجوبی

·         کرشمه و سیخی

·         چهار مضراب

·         حجاز و چهار مضراب حجاز

·         یتیمک

4-      بیات اصفهان

·         قطعه ضربی (اقتباس از گریلی)

·         بیات شیراز

·         چهار مضراب

·         در آمد جامه دران ، بیات راجه و مثنوی

·         تصنیف قدیمی بت چین از علی اکبر شیدا

 

نمونه قطعه