Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

آلبوم کوی جانان

آواز و موسیقی  علی رستمیان

تنظیم و تکنواز سه تار : مهرداد ترابی

تصنیف نور کبریا

آواز شور

تکنوازی سه تار

تصنیف عهد جانان

آواز بیات ترک

تصنیف بند ه عشق

آواز مثنوی بیات ترک ، نوا

تصنیف کوی جانان

تکنوازی سه تار

تصنیف وفای شمع