Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

آلبوم سودازدگان

آهنگ : مهرداد ترابی         آواز : پیام مستوری           اشعار : مولانا ، خواجوی کرمانی ، کرامت سعیدی

1-     تصنیف سودازدگان

2-     مثنوی

3-     رنگ فرح (اقتباس از ردیف)

4-     چهارمضراب

5-     ساز و آواز (در آمد-جامه دران)

6-     تصنیف نسیم جان

7-     ساز آواز(بیات راجه)

8-     تصنیف دلارام

9-     ساز و آواز (عشاق-قرچه-رضوی-فرود)

10- تصنیف شادی جان

 نمونه قطعه