Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

مقدمه استاد ذوالفنون درباره تدوین ردیف میرزا عبدالله

از ردیف موسیقی ایران به عنوان یک دائره المعارف موسیقی یاد شده ، بنابراین به نظر نمی رسد که این مجموعه راکد و بدون تغییر و تحول باقی بماند . یکی از تغییراتی که در این زمینه حائز اهمیت به نظر    می رسد  ، تدوین ردیف به منظور هماهنگی آن با سازهای گوناگون ایرانی است . چنانچه ردیف حاضر بر اساس تکنیک خاص سه تار تنظیم گردیده است و زحمات آقای مهرداد ترابی در تدوین و اجرای این مجموعه ، قابل تحسین است .

نکته ی دیگر که به طور کلی قابل یادآوری است اینکه بر خلاف علوم تجربی که دارای فرضیه نظری و عملی می باشد ، موسیقی دارای سه مرحله ی نظری ، عملی و هنری است . بنابراین اجرای ردیف ( یا هر بخش از موسیقی ایرانی که مدون شده ) هر چند با مهارت باشد بخودی خود هنر محسوب نمی شود ؛ بلکه تجلّی هنر زمانی صورت می گیرد که اجراکننده علاوه بر اجرای مطالب مدوّن و موجود ، از لحاظ هنری نیز چیزی از وجود و احساس خود بدان افزوده باشد .

جلال ذوالفنون

آذرماه 1381